Přejít k hlavnímu obsahu

Vzdělávací program

ZÁŘIJOVÝ KORÁLEK vítá nové kamarády

Témata

Seznámíme nové děti s prostředím MŠ, vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace. Seznámíme je s pravidly bezpečného chování ve škole, na zahradě a v okolí MŠ. Při společných vycházkách budeme pozorovat dění ve městě, poznávat bydliště kamarádů. Prostředí MŠ srovnáváme s domácím prostředím. Společně se budeme snažit vytvářet pohodové prostředí ve třídě, vzájemně spolupracovat a respektovat se.

 • školka
 • kamarád
 • u nás doma
 • pravidla chování

ŘÍJNOVÝ KORÁLEK hledá plody na poli, v sadu a v lese

Témata

Budeme se zajímat o přírodu. Zaměříme se na význam ovoce a zeleniny, kde se pěstuje, kdy se sklízí. Budeme rozvíjet estetické vnímání podzimní přírody - barvy podzimu a všímat si změn, tvořit z lesních plodů. Seznámíme děti blíže s ekosystémem – les – zvířata – rostliny – životní prostředí. Vyrobíme si draka.
Zaměříme se na řečovou kázeň – respektovat druhého, neskákat do řeči, hlásit se o slovo.

 • pole, louky, les a zahrada
 • lesní zvířata a jejich potrava
 • les a jeho plody
 • plody zahrady

LISTOPADOVÝ KORÁLEK tančí v listí

Témata

Zaměříme se na určování počasí, charakteristiku podzimního počasí, jaký má význam voda, ukážeme si koloběh vody.
Povedeme děti k vyjádření svých názorů, poznatků, myšlenek a pocitů. Procvičíme pojmy vlevo a vpravo, reakci na domluvené signály. Naučíme se rozlišovat základní druhy ptáčků, povíme si, jak se zvířata připravují na zimu. Osvojíme si některé poznatky o adventu, zvycích a tradicích.

 • poznáváme počasí
 • barevné lístky
 • dračí slet
 • pohádky

PROSINCOVÝ KORÁLEK se těší na Ježíška

Témata

Budeme se věnovat historii Vánoc, vánočním tradicím a zvykům. Zaměříme se na přípravu Vánoc, společně s dětmi a jejich rodiči prožijeme adventní čas v klidu a pohodě. Potěšíme obyvatele pečovatelského domu. Podněcujeme tvořivost a nápaditost dětí, jejich estetické vnímání.

 • hrátky s čertem a Mikulášem
 • adventní období
 • voňavé cukroví
 • vánoční stromeček

LEDNOVÝ KORÁLEK musí poslouchat paní Zimu

Témata

Seznámíme děti s příběhem Tří králů a se zvyky a tradicemi, které jsou s tímto svátkem spojené.
Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, že je nutné dbát na bezpečnost svou i druhých. Poznáváme vlastnosti sněhu a ledu. Při hrách ve sněhu budeme rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí. Budeme si povídat o tom, jak a kde žijí a kdo jsou Eskymáci.

 • sněhová vločka
 • sněhulák
 • zimní sporty
 • vrabec v zimě

ÚNOROVÝ KORÁLEK na jarmarku slaví Masopust

Témata

Seznámíme je s tradicemi masopustu, vyrobíme si masky a společně uspořádáme karneval. Učíme se pojmenovat části těla a funkci důležitých orgánů, spojujeme se zdravím, pohybem a péčí o své tělo. Děti navštíví zdravotní sestřička, dentální hygienistka, uspořádáme exkurzi do zdravotního prostředí.

 • znám svoje tělo
 • jarmark a masopustní karneval
 • zdraví
 • člověk

BŘEZNOVÝ KORÁLEK vítá jaro

Témata

Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč. Probouzíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných. Společně se budeme snažit vyřešit problémové pohádkové situace a posílíme schopnost umět se rozhodnout v běžných i méně běžných situacích. Uvědomíme si změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí. Při pozorování přírody dále rozvineme poznatky a dovednosti

 • pohádková kniha je můj kamarád
 • vítáme jaro
 • jarní květiny
 • Velikonoce

DUBNOVÝ KORÁLEK objevuje svět kolem nás

Témata

Budeme pozorovat život na louce. Naučíme se poznávat a pojmenovat nejznámější druhy hmyzu a seznámíme se s jejich životem. V souvislosti s daným ročním obdobím se seznámíme s domácími zvířaty a jejich mláďaty, jaký mají pro nás užitek. Při pobytu v přírodě budeme rozvíjet pohybové schopnosti a fyzickou zdatnost.

 • svátek Země
 • domácí zvířata
 • dopravní prostředky
 • vesmír
 • čarodějné hrátky

KVĚTNOVÝ KORÁLEK – Ejchuchu, korálek se hýbe ve vzduchu

Témata

Využitím svátku matek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny a k sobě navzájem. Zjistíme, jak přicházíme na svět a kdo patří do naší rodiny. Pomocí písní a říkadel procvičíme a zdokonalíme výslovnost a kultivovaný projev. Povedeme děti k umění vystoupit na veřejnosti, zbavit se ostychu. Seznámíme je s prací některých z rodičů, navštívíme je v zaměstnání.

 • moje maminka je nejkrásnější
 • hmyz a ptáci
 • kvetoucí stromy
 • čarodějné pohádky

ČERVNOVÝ KORÁLEK - navlékli jsme barevné korále – co už umím

Témata

Blížící se konec školního roku nám přinese mnoho zábavy a radosti. Sportovními hrami a soutěžemi oslavíme svátek dětí. Pojedeme na výlet a rozloučíme se se školáky. Letní období nám umožní veškerou činnost přenášet do přírody, budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti.

 • slavíme svátek dětí
 • cestujeme na prázdniny
 • život u vody
 • loučíme se školkou