Přejít k hlavnímu obsahu

Vzdělávací program

Vzdělávací obsah

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima.

 

BAREVNÝ PODZIM

CÍLE:

 • Seznámit nové děti s prostředím MŠ, vytvořit společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace.
 • Seznámit je s pravidly bezpečného chování ve škole, na zahradě a v okolí MŠ. Při společných vycházkách pozorovat dění ve městě, poznávat bydliště kamarádů.
 • Společně se snažit vytvářet pohodové prostředí ve třídě, vzájemně spolupracovat a respektovat se.
 • Zajímat se o přírodu. Zaměřit se na význam ovoce a zeleniny, kde se pěstuje, kdy se sklízí.
 • Rozvíjet estetické vnímání podzimní přírody – barvy podzimu a všímat si změn, tvořit z lesních plodů.
 • Zaměřit se na určování počasí, charakteristiku podzimního počasí, jaký má význam voda, ukázat si koloběh vody.
 • Seznámit děti blíže s ekosystémem – les – zvířata – rostliny – životní prostředí.
 • Naučit se rozlišovat základní druhy ptáčků, říct si, jak se zvířata připravují na zimu. Vyrobit si draka.
 • Vést děti k vyjádření svých názorů, poznatků, myšlenek a pocitů.
 • Procvičit pojmy vlevo a vpravo, reakci na domluvené signály.
 • Zaměřit se na řečovou kázeň – respektovat druhého, neskákat do řeči, hlásit se o slovo.

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění kompetence

Kompetence k řešení problémů

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

Kompetence komunikativní

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Kompetence sociální a personální

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

Kompetence činnostní a občanské

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

NABÍDKA TÉMAT: Moje školka, Všichni jsme tu kamarádi, Moje rodina, Na poli, Na zahradě, V lese, Dračí slet, Počasí a roční období, Ptáčci odlétají…

POHÁDKOVÁ ZIMA

CÍLE:

 • Osvojit si některé poznatky o adventu, zvycích a tradicích, věnovat se historii Vánoc. Zaměřit se na jejich přípravu, společně s dětmi a jejich rodiči prožijít adventní čas v klidu a v pohodě. Seznámit děti s příběhem Tří králů a se zvyky a tradicemi, které jsou s tímto svátkem spojené.
 • Potěšit obyvatele pečovatelského domu.
 • Podněcovat tvořivost a nápaditost dětí, jejich estetické vnímání.
 • Přiblížit dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí.
 • Prostřednictvím zimních sportů vést děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, že je nutné dbát na bezpečnost svou i druhých. Při hrách ve sněhu rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí.
 • Povídat si o tom, jak a kde žijí a kdo jsou Eskymáci.
 •  Seznámit je s tradicemi masopustu, vyrobit si masky a společně uspořádat karneval.
 • Učit se pojmenovat části těla a funkci důležitých orgánů, spojovat se zdravím pohybem a péčí o své tělo. Děti navštíví zdravotní sestřička, dentální hygienistka, uspořádat exkurzi do zdravotního prostředí

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Kompetence k řešení problémů

 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

Kompetence komunikativní

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Kompetence sociální a personální

 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

Kompetence činnostní a občanské

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 •  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

NABÍDKA TÉMAT: Advent, My se čerta nebojíme, Vánoce jinak, Pečeme cukroví, Vánoční stromeček, Tři králové, Zimní sporty, Eskymáci, Karneval, Já a moje tělo, Zdraví…

ROZKVETLÉ JARO

CÍLE:

 • Prostřednictvím pohádkových příběhů u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč.
 •  Probouzet u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných.
 • Společně se snažit vyřešit problémové pohádkové situace a posílit schopnost umět se rozhodnout v běžných i méně běžných situacích.
 •  Uvědomit si změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí. Při pozorování přírody dále rozvíjet poznatky a dovednosti (motorické, estetické i poznávací) v souvislosti s daným ročním obdobím.
 •  Pozorovat život na louce. Naučit se poznávat a pojmenovat nejznámější druhy hmyzu a seznámit se s jejich životem.
 •  V souvislosti s daným ročním obdobím se seznámit s domácími zvířaty a jejich mláďaty, jaký mají pro nás užitek.
 • Při pobytu v přírodě rozvíjet pohybové schopnosti a fyzickou zdatnost.
 • Využitím svátku matek nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny a k sobě navzájem. Zjistit, jak přicházíme na svět a kdo patří do naší rodiny.
 • Pomocí písní a říkadel procvičit a zdokonalit výslovnost a kultivovaný projev.
 • Vést děti k umění vystoupit na veřejnosti, zbavit se ostychu.
 • Seznámit je s prací některých z rodičů, navštívit je v zaměstnání.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

Kompetence k řešení problémů

 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Kompetence komunikativní

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Kompetence sociální a personální

 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • Kompetence činnostní a občanské
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 

NABÍDKA TÉMAT: Z pohádky do pohádky, Kniha je můj kamarád, Jaro už se probouzí, Velikonoce, Domácí zvířata, Svátek Země, Život na louce, Čarodějné hrátky, Mojí mamince z lásky, Dopravní výchova…

PRÁZDNINOVÉ LÉTO

CÍLE:

 • Blížící se konec školního roku přinese mnoho zábavy a radosti. Sportovními hrami a soutěžemi oslavit svátek dětí.
 • Jet na výlet a rozloučit se se školáky
 • Letní období umožní veškerou činnost přenášet do přírody, budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Kompetence k řešení problémů

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • je schopno chápat, že lidé jsou různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 •  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Kompetence komunikativní

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Kompetence sociální a personální

 • chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Kompetence činnostní a občanské

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

NABÍDKA TÉMAT: Letní sporty, Svátek dětí, Čím bych chtěl být, U rybníka, Moje milé Česko Těšíme se na prázdniny…